PRZERWA URLOPOWA PRZEDSZKOLA PRZEWIDZIANA JEST NA SIERPIEŃ 2022

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

  REKRUTACJA 2022/2023

  Drodzy Rodzice!

   

  STRONA DO LOGOWANIA DLA RODZICÓW

  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gdynia

   

  Od dnia 21 marca 2022r. o godz. 10.00 (poniedziałek) rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola dzieci na rok szkolny 2022/2023. W związku z tym przekazujemy informacje, z którymi prosimy się zapoznać:

  • Począwszy od dnia 21 marca (poniedziałek) do dnia 1 kwietnia (piątek) rodzice wprowadzają dane dziecka i dokonują rejestracji wniosku  na stronie do  logowania

   

  • Rodzice drukują wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami (załącznikami) i wypełnione i podpisane dokumenty dostarczają tylko do placówki pierwszego wyboru

   

  • Informujemy, że składanie wniosków do przedszkola będzie odbywać się w godzinach:
  • Poniedziałek 10.00-16.00
  • Wtorek 10.00-15.00
  • Środa 10.00-15.00
  • Czwartek 10.00-16.00
  • Piątek 10.00-15.00

  Wnioski prosimy składać w sekretariacie przedszkola (domofon nr 9) na lewo od głównego wejścia, drugie drzwi po lewej stronie.

   

  • PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ I WYPEŁNIENIE KAŻDEGO POLA, ZWRÓCENIE UWAGI NA WSZELKIEGO RODZAJU PODPISY OBOJGA RODZICÓW I  ODPOWIEDNIE ZAŁĄCZNIKI

   

  • Osoba samotnie wychowująca  podpisuje dokumenty jednym podpisem
  • W przypadku rodziców, dokumenty podpisują oboje. Jeżeli  jeden z rodziców jest nieobecny (wyjazd, delegacja), podpis może złożyć jeden rodzic i dołączyć oświadczenie o nieobecności drugiego rodzica.

   

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I KOLEJNOŚĆ SKŁADANYCH WNIOSKÓW NIE MA ZNACZENIA I WPŁYWU NA PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

   

  Po więcej informacji związnaych z rekrutacją zapraszamy również na stronę www. gdynia.pl

   

  Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugieji trzeciej kolejności.

  O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

   

  Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

   

  18 marca 2022 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

  21 marca od godz. 10.00 do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków
  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

  21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
  w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

  28 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

   

  Rekrutacja uzupełniająca:

  3 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

  od 6 czerwca od godz. 10.00 do 10 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

  20 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

  do 22 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
  w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

  24 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

  31 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

   

  Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?

   

  W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

   

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   

  Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

   

  W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

   

  1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt. ;

  2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;

  3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.; 

  4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;

  5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
  w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;

  6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

   

  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

  • a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką  

          wpływu urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

  1. b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania
   o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
  2. c)  urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę  

          podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

  2)   a)     zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

  1. b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  2. c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie

                dziennym,

  1. d)  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności

           gospodarczej wraz z numerem NIP;

  3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;

  4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka
  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

  5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

  6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

   

   

  Data dodania: 2022-03-17 07:59:28
  Data edycji: 2022-03-19 16:31:39
  Ilość wyświetleń: 966
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej