Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

  Klauzula informacyjna ogólna

  Przedszkola nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni

   

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”
   Pusta 9, 81-078 Gdynia, e-mail: przedszkole@p46.edu.gdynia.pl
  • Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
  • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
  • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
   w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
  • Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.

  W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.

  • W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy
   z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
   w oparciu o otrzymane dane osobowe.
  • Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   

  Klauzula informacyjna -

  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

   

  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1
  z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019,
  poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”
   ul. Pusta 9, 81-078 Gdynia, e-mail: przedszkole@p46.edu.gdynia.pl
  2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
  3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z art. 149 i 150  ustawy z dnia 14 grudnia
   2016 r. Prawo oświatowe.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione
   są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
  5. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
   w oparciu o otrzymane dane osobowe.
  7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym udziecko uczęszcza do Przedszkola Nr 46 „Jaś i Małgosia”
  8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
   są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  9. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
   1. Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

   

  Klauzula informacyjna

  NAUCZANIE ZDALNE

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 46 „Jaś i Małgosia”
   w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Pusta 9, 81-078 Gdynia,
   e-mail: przedszkole@p46.edu.gdynia.pl
  2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
  3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim  
   - dedykowanym systemie zdalnego nauczania.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), do których należy świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych  w związku z art. 44a i 125a ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. poz. 1903).
  5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje narzędzia informatyczne m.in. takie jak:  platforma edukacyjna, narzędzia do e-learningu, pocztę elektroniczną
   i komunikatory internetowe – np. Google Classroom, Microsoft Office365 w tym Microsoft Teams.
  6. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania mogą być dostawcy usług internetowych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Portale telekomunikacyjne obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) jak i poza nim.
  7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji
   ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej  formy edukacji.
  9. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  1. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym

  Podstawa prawna:

  -      ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  -      ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  -      ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

  -      art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

  Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.
  Dane te obejmują m.in.:
  1) imię i nazwisko;
  2) datę urodzenia;
  3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
  4) płeć;
  5) adres miejsca zamieszkania;
  6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
  7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;


  Oznacza to, że działania podjęte przez Przedszkole Nr 46  na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych.

   

   

  Data dodania: 2020-05-19 12:06:50
  Data edycji: 2023-04-27 17:51:37
  Ilość wyświetleń: 1613
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej