INFORMUJEMY, ŻE PRZERWA WAKACYJNA W TYM ROKU JEST W MIESIĄCU SIERPNIU
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

  Klauzula informacyjna ogólna

  Przedszkola nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni

   

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”
   Pusta 9, 81-078 Gdynia, e-mail: przedszkole@p46.edu.gdynia.pl
  • Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
  • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
  • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
   w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
  • Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.

  W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.

  • W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy
   z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
   w oparciu o otrzymane dane osobowe.
  • Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   

  Klauzula informacyjna -

  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

   

  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1
  z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019,
  poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”
   ul. Pusta 9, 81-078 Gdynia, e-mail: przedszkole@p46.edu.gdynia.pl
  2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
  3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z art. 149 i 150  ustawy z dnia 14 grudnia
   2016 r. Prawo oświatowe.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione
   są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
  5. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
   w oparciu o otrzymane dane osobowe.
  7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym udziecko uczęszcza do Przedszkola Nr 46 „Jaś i Małgosia”
  8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
   są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  9. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
   1. Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

   

  Klauzula informacyjna

  NAUCZANIE ZDALNE

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 46 „Jaś i Małgosia”
   w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Pusta 9, 81-078 Gdynia,
   e-mail: przedszkole@p46.edu.gdynia.pl
  2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
  3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim  
   - dedykowanym systemie zdalnego nauczania.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), do których należy świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych  w związku z art. 44a i 125a ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. poz. 1903).
  5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje narzędzia informatyczne m.in. takie jak:  platforma edukacyjna, narzędzia do e-learningu, pocztę elektroniczną
   i komunikatory internetowe – np. Google Classroom, Microsoft Office365 w tym Microsoft Teams.
  6. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania mogą być dostawcy usług internetowych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Portale telekomunikacyjne obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) jak i poza nim.
  7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji
   ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej  formy edukacji.
  9. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  1. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym

  Podstawa prawna:

  -      ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  -      ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  -      ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

  -      art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

  Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.
  Dane te obejmują m.in.:
  1) imię i nazwisko;
  2) datę urodzenia;
  3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
  4) płeć;
  5) adres miejsca zamieszkania;
  6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
  7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;


  Oznacza to, że działania podjęte przez Przedszkole Nr 46  na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych.

   

   

  Data dodania: 2020-05-19 12:06:50
  Data edycji: 2023-04-27 17:51:37
  Ilość wyświetleń: 1869
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej