PRZERWA WAKACYJNA W NASZYM PRZEDSZKOLU PRZEWIDZIANA JEST NA LIPIEC 2023

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

  Klauzula informacyjna Przedszkola nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole Nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni, adres do korespondencji:  ul Pusta 9 , 81- 078 Gdynia, e-mail: przedszkole@p46.edu.gdynia.pl
  2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie prawa/obowiązku edukacyjnego oraz realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych placówki.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane są na podstawie przepisów prawa oświatowego,
   w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola Nr 46 „Jas i Małgosia” oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
  5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
   w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
  7. Państwa dane przekazywane będą upoważnionym pracownikom Administratora
   oraz podmiotom uprawnionym takim jak: organ prowadzący placówkę,
   Pomorskiego Kuratorium Oświaty, podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe
   w celu  wykonania obowiązku prawnego oraz podmiotom, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania m.in.:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji
   do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
  2. podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności
   za pobyt dziecka w przedszkolu,
  3. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
  4. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.       
  1. Przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
  4. ADO informuje, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
   - na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Podstawa prawna m.in.:

   

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
  4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
   i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
   i  placówkach
  7. UCHWAŁA NR XXIV/794/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu

   

  Klauzula informacyjna -

  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

   

  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 46 „Jaś i Małgosia”
   w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Pusta 9, 81-078 Gdynia,
   e-mail: przedszkole@p46.edu.gdynia.pl
  2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak e-mail:edu.iod@gdynia.pl
  3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)w związku z art. 149 i 150ustawy z dnia 14 grudnia
   2016 r. Prawo oświatowe.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione
   są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
  5. Administratornie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
   w oparciu o otrzymane dane osobowe.
  7. Czas przetwarzania danych osobowych:nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Przedszkola Nr 46 "Jaś i Małgosia" w Gdyni
  8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
   są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  9. Posiada Pani/Pan prawo:
   •     dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   •     prawo ich sprostowania,
   •     prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 
  10.  Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

   

  Klauzula informacyjna

   dotycząca nauczania zdalnego

   

  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z  późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 46 „Jaś i Małgosia”
   w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Pusta 9, 81-078 Gdynia, e-mail: przedszkole@p46.edu.gdynia.pl
  2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail:  edu.iod.@gdynia.pl 
  3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim
   - dedykowanym systemie zdalnego nauczania.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe wykonując zadania realizowane w interesie publicznym  (art. 6 ust. 1 lit e RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO),do których należy świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych  w związku z art. 35 i44austawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje narzędzia informatyczne m.in. takie jak: platforma edukacyjna, narzędzia do e-learningu, pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe – np. Google Classroom, Microsoft Office365 w tym Microsoft Teams.
  6. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania mogą być dostawcy usług internetowych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych . Portale telekomunikacyjne obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
   jak i poza nim.
  7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji
   ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej  formy edukacji.
  9. Posiada Pani/Pan prawo:
  •    dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  •    prawo ich sprostowania,
  •    prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  1. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym

  Podstawa prawna:

  -      ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  -      ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  -      ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

  -      art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

  Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.
  Dane te obejmują m.in.:
  1) imię i nazwisko;
  2) datę urodzenia;
  3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
  4) płeć;
  5) adres miejsca zamieszkania;
  6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
  7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;


  Oznacza to, że działania podjęte przez Przedszkole Nr 46  na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych.

   

   

  Data dodania: 2020-05-19 12:06:50
  Data edycji: 2022-01-02 23:03:51
  Ilość wyświetleń: 1252
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej